Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums
  Schijnvrijheid
  Toekomstscenario's: Veiligheid & privacy of Veiligheid versus privacy?
  Maatschappij/Internationaal | Maatschappij / Politiek | 05 September 2007 | 14:00:17
  Toekomstscenario's:
  Veiligheid en privacy of Veiligheid versus privacy?
  Geschreven door Louise Baanders
   
  Hoe ziet Nederland er in 2030 uit op het gebied van veiligheid en privacy. TILT heeft al in Januari 2005 in opdracht van het ministerie van BZK twee scenario's geschreven. In de ene staat privacybescherming centraal, terwijl de tweede de wereld schetst vanuit een nadruk op veiligheid. Het resulteert in een extreme maar denkbare  toekomstbeeld van een Nederlandse maatschappij waarin de techniek een centrale rol speelt maar ook een maatschappij waarin het begrip ''veiligheid'' de heersende richtinggevende factor is.
   
  Techniek
   
  ''Techniek ontwikkelt zich snel – en, in elk geval vooralsnog, steeds sneller. Wie de voortschrijding in techniek bestudeert per decennium, zal opvallen dat de sprongen in technische ontwikkeling steeds dichter op elkaar zitten, mede doordat vakgebieden in elkaar overvloeien, waardoor kennis uit aanpalende vakgebieden plotseling geïncorporeerd kan worden. Er lijkt soms zelfs sprake van een exponentiële ontwikkeling in kennis en techniek. Wij gaan in deze studie uit van een voortzetting van deze versnellingstendens, zodat de extrapolatie van huidige technische ontwikkelingen grotere sprongen vertoont dan de andere contexten die wij beschrijven. Op de lezer die niet geheel is ingevoerd in de nieuwste stand van zaken op een bepaald technologiegebied, zullen de scenario’s soms ook als sciencefiction overkomen. Dat is ook onze opzet: voor een technisch toekomstscenario geldt: ‘If it doesn’t sound like science fiction, then it’s probably wrong'' ( TiltVeiligheid en privacy in 2030: twee toekomstscenario’s}

  Aangezien de snelheid waarmee fysica en nano-technologie zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld is de vraag  of het jaar 2030 niet 2020 had moeten zijn.  Bart Schermer (ECO. Nl/ RFID platvorm NL) had een vooruitziende blik en zijn stelling tijdens het Seminar RFID & Opsporing van 4 april 2004 was over 20 jaar bestaat er geen privacy meer!
   
  In 2002 begon het tijdschrift Wired over computers en elektronische speeltjes, een serie lange termijn weddenschappen. Het idee erachter was om voorspellingen te doen over de ontwikkelingen op het gebied van maatschappij, wetenschap en technologie binnen 50 tot 100 jaar, om zo een discussie los te maken. Al deze voorspellingen gaan er van uit dat onze afstammelingen menselijk zullen zijn. Maar het zal niet lang meer duren voordat de fysieke en de psychische aard van de mens kneedbaar is geworden. Ik moet in dit verband sterk benadrukken dat de combinatie van neurofarmacologie en nanotechnologie onbegrensde mogelijkheden bieden tot absolute controle op de mens. In dit kader is dan ook van essentieel belang om wetten te stellen die de lichamelijke privacy van de burger beschermen en zijn lichamelijke integriteit garanderen. De burger moet zelf kunnen bepalen wat hij met zijn lichaam doet: hij hoeft geen opgelegde invloeden van buitenaf te dulden die zijn lichaam dwingen iets anders te doen en zijn lichamelijke integriteit schenden, zoals chipimplantaten of nanotechnologische manipulaties. Nanotechnologie is gericht op het maken van systemen op een schaal van 1 tot 100 nanometer (1 nm = één miljardste meter). Deze systemen worden opgebouwd uit individuele atomen, en kunnen bijvoorbeeld worden ingezet in kunst materialen en in biotechnologische toepassingen binnen het lichaam.
   
  Daarnaast ontstaat meer kennis over de mogelijkheden om menselijk gedrag te beïnvloeden door neurofarmacologie. Zo kan een laag gehalte aan serotonine (een neurotransmitter) gepaard gaan met bijvoorbeeld agressie, depressie, zelfbeheersing, en medicijnen (of drugs) zoals Prozac zijn in staat om dergelijke gevoelens en gedrag te beïnvloeden door de neurohuishouding  ‘op peil’ te brengen. Sommigen verwachten dat de ontwikkeling in neurofarmacologie sneller en wellicht nog grotere gevolgen zal hebben voor de inrichting van de maatschappij dan genetica: ‘Long before genetic engineering becomes a possibility knowledge of brain chemistry and the ability to manipulate it will become an important source of behaviorcontrol that will have significant political implications"
   
  Een veiligheidsmaatschappij zal de mogelijkheden die kennis van genetica en neurofarmacologie biedt om gedrag te kunnen inschatten en beïnvloeden ten volle willen uitnutten. Zo zal men aan de hand van genen en neurohuishouding risico profielen wil len opmaken van personen om een inschatting te kunnen maken van bijvoorbeeld agressie, impulsiviteit of pedofilie. Daarbij zal doelbinding geen overwegende rol spelen: indien bij medische controles of behandelingen een ‘afwijkend’ of ‘riskant’ genen-neuroprofiel blijkt,zal de veiligheidsmaatschappij vermoedelijk niet schromen om dergelijke informatie ook voor andere doeleinden waaronder voorkoming van misdrijven, te gebruiken. Hormooninjecties die direct invloed hebben op de hersenen zullen met behulp van nano-technologie binnenkort in staat zijn om veel gerichter en sterker persoonlijkheidsveranderingen te veroorzaken. Als doemscenario naast de twee bovengenoemde scenario's zou ik er een willen toevoegen: Stel je voor dat dit soort middelen straks naar believen worden gebruikt om ongewenste stemmingen en gedragingen te onderdrukken, en dat onze soort tot bleke, afgestompte zombies zal degenereren zelfs als we uiterlijk niet veranderen, zouden we niet meer geheel menselijk zijn. Ik ben gefascineerd door de technologische vooruitgang maar ben van mening dat de technologie de mens moet dienen en mag het niet zo zijn dat de mens uiteindelijk de slaaf van zijn eigen schepping wordt.
   
  Denk nu niet dat deze scenario's speculatieve gedachten zijn van een fantast want onderstaand citeer ik letterlijk  "'Privacy en veiligheid in 2030''
   
   
   
   
   
   
   
   
  "Voor een veiligheidsmaatschappij opent het verschijnsel van mens-machine-combinaties mogelijkheden – op lange termijn – om mensen op afstand fysiek te beïnvloeden, maar ook om het lichaam van mensen op afstand ‘uit te lezen’,bijvoorbeeld de informatie die is opgeslagen op geïmplanteerde medische chips die periodiek de bloeddruk, hartslag en andere lichamelijke  functies meten en opslaan. Ook is relevant hoe we ons begrip van het grondrecht op lichamelijke integriteit zullen toepassen op mensmachine-combinaties of cyborgs waarbij in toenemende mate de machine meer invloed heeft op het functioneren van de persoon als geheel.‘The main point arising from this is: when an individual’s consciousness is based on a nervous system that is part human part machine, questions can be raised as to the human/cyborg character of their moral choices, their identity, and conception of ethics. As a consequence cyborgs may well regard humans with an air of superiority".Wat betekent het verschijnsel cyborg voor ons begrip van de menselijke autonomie,dat nauw verweven is met het recht op privacy? Voor de scenario’s van 2030 houden wij deze lange termijn vragen op de achtergrond,aangezien het vermoedelijk in 2030 nog niet zover zal zijn dat cyborgs volledig operationeel zijn. Het verdient echter wel aanbeveling de ontwikkelingen op het gebied van mens-machine combinaties nauwgezet te volgen en tijdig maatschappelijk een politieke discussies te voeren  over fundamentele vragen als de reikwijdte van lichamelijke integriteit over ingebouwde of verbonden techniek en de rechtssubjectiviteit van mens-machine-combinaties".
  Aangezien het feit dat ik de actuele mogelijkheid van geïmplanteerde RFID nanochip totaal in het kader zie van ''mens-machine-combinatie'' vind ik deze vragen geen ''langetermijnvragen'' maar zeer  dringende vragen.
   
  Conditionering van de bevolking
   
  Dertig jaar geleden voorzag de psycholoog B.F. Skinner in zijn boek ''Beyond Freedom and Dignity''  al dat de een of andere vorm van gedachtecontrole het enige middel tegen het uiteenvallen van de samenleving is; hij betoogde dat het ''conditioneren'' van de wereldbevolking een eerste vereiste was voor een samenleving waarin iedereen tevreden is en niemand behoefte heeft aan de-abilisatie. Skinner was een behaviorist en zijn stimulus/response theorieën zijn gelukkig achterhaald . Maar helaas het onderwerp dat hij aansneed, is actueler dan ooit, omdat door de wetenschappelijke vooruitgang mogelijkheden worden aangereikt om door een enkele verstoorde geest totale controle uit te oefenen op de wereldbevolking. Onze beschaving hangt steeds meer aan de zijden draad van een zeer geavanceerde technologie, waarvan elk onderdeel afhankelijk is van andere onderdelen. Kunnen we onze menselijke, essentie waarborgen, zonder dat de mens zijn diversiteit en individualiteit moet opgeven? Of zijn we straks gedwongen, om te overleven om als cyborgs door het leven te gaan. Moeten we ons bang laten maken en domineren door een politiestaat, al onze privacy inleveren in ruil voor een schijnveiligheid en wat technologisch gemak?
  Software agenten
   
  Op 9 mei 2007 is Bart Schermer gepromoveerd op het proefschrift 'Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance. Het doel van het proefschrift is te onderzoeken in hoeverre het huidige juridische kader voor de bescherming van de privacy en vrijheid van burgers toegerust is om met de effecten die software agenten hebben op de opsporing om te gaan. Software agenten zijn intelligente programma’s dat zonder directe tussenkomst van de mens kan handelen. Door middel van microsensoren zijn deze agenten in staat om te voelen en zelfs emoties te interpreteren en registreren.  In dit proefschrift wordt gekeken naar zowel het juridisch kader van de Verenigde Staten als dat van Nederland. In bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het recht op privacy nog een adequaat middel is voor het beschermen van privacy en vrijheid. Belangrijkste conclusies uit het proefschrift zijn dat het recht op privacy in de toekomst niet langer handhaafbaar zal blijken, en dat het huidige strafvorderlijke kader niet toegerust is om te gaan met de effecten die software agenten op de opsporing gaan hebben.
   
  Het is moeilijk om de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van agenttechnologie te reguleren door middel van wetgeving. De reden hiervoor is volgens Bart Schermer dat er geen duidelijke punt is op een schaal waarvan we kunnen zeggen dat het een minimum niveau aan  privacy en vrijheid is. Surveillance met behulp van software agenten bevindt zich aldus op een ''hellend vlak''.Er zijn echter wel een aantal mechanismen om de mogelijke negatieve gevolgen van kwantitatieve effecten in te perken. Een eerste mechanisme is het verhogen van het bewustzijn rondom de mogelijke gevolgen van elektronische surveillance voor de individuele vrijheid. Een tweede mechanisme is meer aandacht schenken aan de grondrechten die tot op heden te veel op het recht op privacy vertrouwden voor hun bescherming. Hierbij gaat het onder andere op de vrijheid van meningsuiting, het recht op vergadering en het recht op gelijke behandeling. Een derde mechanisme is zeker stellen dat burgers (waar mogelijk) inzage hebben in de surveillance praktijken van de overheid.
   
   
  bronnen: 'Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance.Bart Schermer ISBN 978 90 8728 021 5
   
  (05-09-07)
   
  Geplaatst door Louise Baanders

  Reacties

  totalecontrole op 18-12-2007 22:01
  De totale controle neemt vreselijke vormen aan. Het kan en zal zeker een bedreiging gaan vormen voor de persoonlijke levenssfeer van de burger in het algemeen. Het totale leven zal er worden door veranderen. Er zullen geen gevens meer zijn (voor zover dat nu niet zo is) die niet bekend zijn. De overheid neemt geen maatregelen maar de vraag is uiteraard wie zal de gegevens bewaken?
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl