Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums
   
  In Eurabië beschrijft Bat Ye'Or de transformatie van Europa in Eurabië, een cultureel en politiek aanhangsel van de Arabische wereld. Eurabië is fundamenteel antiwesters, anti-Amerikaans en antisemitisch. Volgens Bat Ye'Or zijn de hoge immigratieaantallen en de slechte integratie van moslims in Europa niet het gevolg van naïeve politiek, maar van een bewuste keuze. Bat Ye'Or laat zien dat er al jaren sprake is van een uitgebreid patroon van politieke, economische en wetenschappelijke samenwerking tussen het linkse Europese establishment en de Arabische overheden. Het gevolg van die samenwerking is dta Europa de eigen identiteit in de uitverkoop heeft gedaan.
  Lees meer...
  Europese Commissie verstevigt het EU-systeem ter bescherming van de grondrechten
   
   De Commissie heeft vandaag onderhandelingsrichtsnoeren voorgesteld voor de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Het Verdrag van Lissabon biedt de rechtsgrondslag voor de toetreding van de EU tot het EVRM, het belangrijkste instrument voor de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Europa. De toetreding van de EU tot het EVRM zal het EU-systeem ter bescherming van de grondrechten nog verder versterken.
   
   "Toetreding tot het EVRM is van grote politieke, juridische en symbolische betekenis", zei voorzitter José Manuel Barroso. "We krijgen daardoor in het gehele continent een samenhangend systeem voor de bescherming van de grondrechten. Het sluit aan bij het beschermingsniveau dat met het Verdrag van Lissabon tot stand is gekomen nu het Handvest van de grondrechten juridisch bindend is geworden."
   Met de toetreding van de EU tot het EVRM komt er een extra rechterlijke controle op de bescherming van de grondrechten in de EU. Het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg kan immers de handelingen van EU‑instellingen, ‑organen en ‑instanties toetsen op naleving van het mensenrechtenverdrag. Dat geldt ook voor uitspraken van het Hof van Justitie. De toetreding biedt ook nieuwe beroepsmogelijkheden voor burgers. Zij kunnen klachten over schendingen van de grondrechten door de EU voorleggen aan het Europees Hof voor de rechten van de mens. Zij moeten dan wel eerst alle nationale beroepsmogelijkheden hebben gebruikt. Voorts zal de toetreding:
  • bijdragen tot een gemeenschappelijke grondrechtencultuur in de EU;
  • de geloofwaardigheid van het EU-mensenrechtensysteem en het externe EU-beleid vergroten;
  • duidelijk maken dat de EU zich vierkant achter het systeem van Straatsburg voor de bescherming van de grondrechten schaart;
  • ervoor zorgen dat de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en die van het Europees Hof voor de rechten van de mens parallel lopen.
  Achtergrond
  De toetreding tot het EVRM is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009. Artikel 6, lid 2, van dat verdrag biedt de EU-rechtsgrondslag voor deze toetreding. De EU wordt de 48e partij bij het EVRM, zonder dat zij lid wordt van de Raad van Europa. Alle 47 leden van de Raad van Europa, waaronder alle EU-lidstaten, hebben het EVRM bekrachtigd. Bij het EVRM is het Europees Hof voor de rechten van de mens opgericht, dat erop toeziet dat de lidstaten de mensenrechten eerbiedigen.
   Voor nadere informatie: MEMO/10/84
   
  Lees meer...
  EU justice chief plans civil code, privacy laws 
  Published: Friday 18 December 2009
   
  Viviane Reding, the EU's new commissioner for justice and fundamental rights, is planning ambitious reforms for her mandate including the introduction of a European Civil Code and a major revamp of EU data protection rules.
   
  Background:
  Luxembourg's Viviane Reding is currently the EU's information society and media commissioner. She made headlines during the Barroso I Commission by introducing EU-wide legislation to reduce the cost of making cross-border mobile phone calls, or so-called 'roaming' charges. She emerged as a champion of competition and emerging business against the power of established national conglomerates.
  Reding's pro-EU stance helped her to win a third mandate in the EU executive, after having served as education and culture commissioner under Romano Prodi before her stint in charge of information society and media during José Manuel Barroso's first term as Commission president. "The first priorities in the field of justice are consumer contract law and contract law," a source familiar with the matter told EurActiv, adding that the European Commission had not ruled out "possibly moving towards a European Civil Code". Indeed, the issue has already been addressed by current Consumer Affairs Commissioner Meglena Kuneva, who proposed a new directive on consumer rights in 2008, establishing the basis for EU consumer contract legislation. The directive is currently awaiting the approval of the European Parliament, and the new commissioner in charge of the dossier will be tasked with steering the directive through the EU's lengthy legislative process. EU contract law represents a much more ambitious target and could form the basis of a European Civil Code: a long-standing objective of supporters of deeper EU integration. However, the idea is far from consensual as it could impinge on the powers of member states, which fear losing control over rules directly connected to their national culture. National civil codes encompass property, contracts, tort and general obligations at the core of civic life, which stem directly from the traditions of each country. They also govern family or employment relations, areas in which the EU's competences are strictly limited. A European Civil Code would represent a substantial step forward for the EU’s internal market, allowing companies and consumers to operate more easily in another country without having to face different laws. But it is likely to face strong resistance in countries like Britain, as it would make the EU appear more of a 'superstate' than a loose confederation of nations.
   
  Data protection
  Data protection remains on the top of Commissioner Reding's agenda. As information society commissioner, she never missed an opportunity - particularly at the end of her mandate - to identify the hidden dangers of new technologies. For instance, she recommended improving privacy protection in a number of fields, ranging from social-networking sites such as MySpace and Facebook to radio frequency identification tags (RFID) (EurActiv 27/10/09). 
  As justice commissioner, she will be able to widen the scope of such action to include data protection issues, which currently fall under the mandate of Justice, Freedom and Security Commissioner Jacques Barrot. Her first move will be to "review the Data Protection Directive of 1995," the EU source told EurActiv. "The world has changed since 1995," underlined the official, stressing the necessity of reform.
  The importance of data protection is highlighted by the entry into force of the Lisbon Treaty, under which the protection of personal data becomes a fundamental right of the EU. Reding will be in charge of "upholding EU fundamental rights in all EU legislation," according to experts. People familiar with the dossier say Reding will maintain a pragmatic but reform-oriented approach, aimed at allowing businesses that need easy access to private information to thrive - such as Internet search engines - but requiring them to make relevant concessions.
   
  Lees meer...
  Verzet tegen besluit bankgegevens
  DEN HAAG -  Het verzet groeit tegen een plan van ministers van justitie in de EU om akkoord te gaan met Amerikaanse inzage in het Europese bankverkeer om terrorisme te bestrijden. Het besluit is nu gepland voor 30 november, enkele uren voordat het EU-verdrag in werking treedt en het Europarlement zou moeten meebeslissen.
  D66 vroeg minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vrijdag of Nederland zich aansluit bij de landen die uitstel willen. Duitsland, Frankrijk, Finland en Oostenrijk hebben inmiddels gezegd geen haastig besluit te willen zonder parlementaire controle.
  „De manier waarop de Europese regeringen dit besluit proberen door te drukken is een democratie onwaardig. Dit soort zaken mag niet worden onttrokken aan democratische controle”, zegt Europarlementslid Sophie in 't Veld (D66).
  Ook GroenLinks eist medezeggenschap door het Europarlement.
   
  Lees meer...

   

  Verdrag van Lissabon en grondrechten
   
  Vraag: Bij de provincie vragen wij ons af wat de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon aan burgerrechten en de status van Europese grondrechten (zie ook Handvest bij verdrag van Nice) en van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten voor de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) verandert?
  Antwoord: Zowel ten aanzien van de burgerrechten als ten aanzien van de bescherming van grondrechten van Europese burgers is sprake van een vooruitgang ten opzichte van de situatie van voor het Verdrag van Lissabon.
   
  Onder meer in de publieksbrochure van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ‘Het verdrag van Lissabon. Nieuwe spelregels voor Europese samenwerking’ staat op pagina 16 en 17 een handzame toelichting ten behoeve van het antwoord op bovenstaande vraag. Burgerrechten Op het gebied van burgerrechten betekent het Verdrag van Lissabon een stap voorwaarts in de bescherming van de rechten van burgers. Zo is in het Verdrag het beginsel van de democratische gelijkheid van burgers opgenomen. Door dit beginsel behandelen de instellingen, organen en instanties van de Unie burgers op gelijke wijze (zie hierover ook pagina 23 van de genoemde brochure; onder instellingen worden ondermeer Het Europees Parlement, Raad, Raad van Ministers, Commissie, Hof van Justitie EG, Rekenkamer en Europese Centrale Bank gevat). Ook kent het Verdrag bijvoorbeeld het beginsel van het burgerinitiatief, waardoor burgers (onder voorwaarden) de Europese Commissie kunnen verzoeken een wetgevingsvoorstel aan de Raad en het Europees Parlement voor te leggen. Burgers en nationale parlementen hebben recht op toegang tot informatie van de EU, alsook op informatie over welke besluiten hun regering neemt in de EU. Tot slot verruimt het Verdrag de toegang van particulieren tot het Hof van Justitie van de EG.
   
  Grondrechten Voor wat betreft de grondrechten erkent het Verdrag van Lissabon de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000. De tekst van dit Handvest is inmiddels aangepast in een nieuwe versie (zie 2007/C 303/01, Publicatieblad van de EU van 14-12-2007) die vanaf de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de tekst uit 2000 zal vervangen. ‘De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toebedeeld.’ (zie artikel 51 Handvest, tekst 2007). Het handvest bevat rechten die zijn vastgelegd in het EVRM, maar bevat ook een aantal andere rechten zoals de bescherming van persoonsgegevens, het recht op asiel, gelijkheid voor de wet en non-discriminatie, gelijkheid van mannen en vrouwen, de rechten van kinderen en ouderen, het recht op onderwijs en belangrijke sociale beginselen zoals bescherming tegen ongerechtvaardigd ontslag, toegang tot sociale zekerheid en sociale bijstand. Andere rechten die al in het EVRM zijn opgenomen krijgen een grotere reikwijdte, zoals het recht op onderwijs en het recht op een eerlijk proces. Het Hof van Justitie EG houdt toezicht op de naleving van het Handvest bij de uitoefening van de Uniebevoegdheden of de toepassing van het Unierecht, Het Handvest betekent vooruitgang in de bescherming van de grondrechten van de Europese burgers, maar verleent de EU geen nieuwe bevoegdheden.
   
  Tot slot vermeldt het Verdrag van Lissabon (zie Protocol bij het Verdrag) dat de Unie het EVRM zal ondertekenen. Dit maakt het voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg mogelijk te controleren of de besluiten van de EU en het toezicht daarop door het Hof van Justitie EG in Luxemburg in overeenstemming zijn met de EVRM. Dit helpt de grondrechten binnen de Unie beter te beschermen.
   
  Meer informatie:
  Website Ministerie Buza over Verdrag van Lissabon
  Website Europa decentraal over (onder meer) Verdrag van Lissabon
   
  Lees meer...
  Implementatie Richtlijn betalingsdiensten in de interne markt  
   
  Eerste Kamer akkoord met implementatie richtlijn betalingsdiensten
   
  Het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn 2007/64/EG over betalingsdiensten in de interne markt is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de markt voor betaaldiensten in Europa geharmoniseerd.
   
  15) Aangezien het wenselijk is de identiteit en verblijfplaats te registreren van alle personen die transferdiensten aanbieden en hen allen tot op zekere hoogte te erkennen, ongeacht of zij in staat zijn aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning als betalingsinstelling te voldoen, zodat geen van hen de zwarte economie wordt ingedreven, en bedoelde personen in een minimaal kader van wet- en regelgeving onder te brengen, is het aangewezen om, in overeenstemming met de opzet van speciale aanbeveling VI van de Financiëleactiegroep witwassen van geld, in een mechanisme te voorzien waarbij betalingsdienstaanbieders die niet in staat zijn om aan al deze voorwaarden te voldoen, niettemin als betalingsinstellingen worden behandeld. Te dien einde moeten de lidstaten dergelijke personen in een register van betalingsinstellingen inschrijven zonder alle voorwaarden voor het verlenen van een vergunning toe te passen. Het is evenwel van essentieel belang dat de mogelijkheid tot ontheffing afhankelijk wordt gesteld van strikte eisen wat betreft het volume van de betalingstransactie. Betalingsinstellingen die een ontheffing genieten, hebben niet het recht van vestiging of het recht tot het vrij verrichten van diensten, noch mogen zij deze rechten indirect uitoefenen wanneer zij lid zijn van een betalingssysteem.
   
  HOOFDSTUK 4
  Gegevensbescherming
  Artikel 79
  Gegevensbescherming
  De lidstaten staan toe dat betalingssystemen en betalingsdienstaanbieders
  persoonsgegevens verwerken wanneer zulks noodzakelijk is voor de voorkoming van, het onderzoek naar en de opsporing van betalingsfraude. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met Richtlijn
  95/46/EG.
  De gehele richtlijn: http://www.eerstekamer.nl/id/vi65fp7fguxm/document_extern/
  w31892eg_pdf/f=/vi65fplkpbxq.pdf
   
  Lees meer...
  Lisbon Treaty allows for Death Penalty across EU
  Professor Schachtschneider pointed out that it [the European Union reform treaty, a.k.a. the Lisbon Treaty] also reintroduces the death penalty in Europe, which I think is very important, in light of the fact that, especially Italy was trying to abandon the death penalty through the United Nations, forever.
   
  And this is not in the treaty, but in a footnote, because with the European Union reform treaty, we accept also the European Union Charter, which says that there is no death penalty, and then it also has a footnote, which says, “except in the case of war, riots, upheaval” – then the death penalty is possible.
   
  Schachtschneider points to the fact that this is an outrage, because they put it in a footnote of a footnote, and you have to read it, really like a super-expert to find out!Hidden in plain view, the usual tactics of Europhile lies and liars. 
   
  Demand your MP gives you an explanation BEFORE they are allowed to ratify the Lisbon Treaty.
   
  Demand your MP votes against the Lisbon Treaty and this disgusting footnote.
   
  As Wonko says:
  The EU not-a-Constitution reintroduces the death penalty and not only in times of war, but for riots or upheaval.  That gives governments a pretty free hand to use the death penalty - strikes, protests, vote of no confidence in the ruling party.

  Now do you understand why they also want detention without charge. The plethora of anti-terror laws are not aimed at real terrorists, they are aimed at you. Aimed at you when you want to get rid of this disgusting government.
   
  Is this what is meant when we hear our politicians speak of 'Progressive politics' or 'Post Democratic Europe'.
  First they will come for the political dissidents.....
   
  Using manufactured terrorism where there was none before, using manufactured scientific global problems, using manufactured national government services failures.
  This is why Europe is not up for political discussion, no debates, no dialogue, why reporting on Europe is it virtually banned from the press, why the EU and government ministers do their work in secret.
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Nationaal instituut mensenrechten kan in 2011 van start
   
  De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ter Horst mee ingestemd dat Nederland een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (NIRM) krijgt. Met de oprichting van dit instituut wordt gevolg gegeven aan een oproep van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Het NIRM krijgt een wettelijke en onafhankelijke status en zal daarmee voldoen aan internationale eisen, die zijn neergelegd in de zogeheten ‘Paris Principles’. Het NIRM wordt geïntegreerd met de Commissie gelijke behandeling, zodat een nieuw instituut ontstaat.
  De kernfuncties van het NIRM zijn het adviseren, rapporteren en fungeren als loket voor het brede terrein van mensenrechten. Daarmee wordt de mensenrechtenbescherming verder versterkt. Anderzijds kan overlap met bestaande mensenrechtenorganisaties worden voorkomen door een goede afstemming met deze organisaties. De taken van de Commissie gelijke behandeling blijven in het nieuwe instituut volledig intact.
   
  De ministers zullen de Tweede Kamer over dit voornemen bij brief informeren. Het kabinet streeft ernaar om de noodzakelijke wetgeving op 1 januari 2011 in werking te laten treden.
   
  Lees meer...
  Twintig jaar internet in Europa
   
  16 november 2008.
  Morgen precies twintig jaar geleden werd Nederland als eerste Europese land aangesloten op het internet.
  Op 17 november 1988 om 14.28 uur kreeg systeembeheerder Piet Beertema van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam een e-mail – berichten sturen kon al – dat het CWI als eerste buiten de VS toegang kreeg tot NSFnet, de voorloper van internet.
  Beertema had geen idee van het belang van dat moment. „We hebben geen fles wijn opengetrokken. Het was even wat tabelletjes omzetten en weer verder.”
   
  http://www.nrc.nl/media/article2062834.ece/Twintig_jaar_internet_in_Europa
   
  Lees meer...
   Electronic money proposal - Frequently Asked Questions - (see IP/08/1491)
   
  What is E-Money? Is this really used?
  Electronic money is the electronic alternative to cash, which enables users to store funds on a device (card or phone) or through the Internet and to make payment transactions. Examples include electronic purses, such as Proton in Belgium and Chipknip in the Netherlands, and web-based services such as PayPal.
   
  Why has the Commission proposed the review of the current rules?
  The evaluation of the application of the existing electronic money Directive[1] has shown that some of its provisions have hindered the take-up of the electronic money market, hampering technological innovation. Figures on the limited number of fully licensed electronic money institutions (20 electronic money institutions and 127 entities operating under a waiver) or on the low volume of electronic money issued (currently the total amount of electronic money in the EU amounts to EUR 1 billion in comparison with more then 600 billion of cash), demonstrate that electronic money has not yet really taken off in most of the Member States.The adoption of the Payment Services Directive (2007/64/EC) will create a modern and coherent legal framework for payment. It is therefore urgent to put in place the right framework to promote the emergence of a true single market for electronic money services in the European Union.
   
  What is the expected impact of the new measures on the payments market?
  The new rules will facilitate market entrance for small providers and therefore create the right market conditions to foster innovation and competition. Estimates show that this industry could reach a volume up to EUR 10 billion by 2012.
   
  And what are the objectives of the Proposal?
  Overall, the Proposal will contribute to an efficient and effective internal market for payment services in the EU. The Proposal has the following objectives:
  Enable innovation and the design of new and secure electronic money services, creating tangible benefits for consumers, businesses and the wider European economy.
  Provide market access to new players and foster real and effective competition between all market participants.
  Modernise the provisions of the Electronic Money Directive ensuring consistency with the Payment Services Directive 2007/64/CE (IP/07/1914).
   
  Does the proposal address all the issues identified in the Review Report published in 2006?
  Yes, the proposal addresses the main recommendations of the Review Report which included:
  The need to clarify scope and definition expressed by a wide variety of stakeholders, as the existing provisions did not contribute to legal certainty.
  The recommendation to update the core requirements of the Directive. These include reviewing the requirements for redemption of funds, updating the threshold for initial and ongoing capital to remove barriers for small entities to enter the market, and reviewing existing investment limitations.
  The request to modify the waivers regime in relation to the relaxation of entry requirements for electronic money institutions, ensuring consistency with the waivers regime for payment institutions under the Payment Services Directive.
  The suggestion to adapt the anti money laundering rules in the relevant community legislation.
  Finally, the Report suggested waiting for the adoption of the Payment Services Directive, in order to ensure consistency with this new Directive, which will come into force as from November 2009.
   
  The main conclusions of the Review Report can be found at:
  The evaluation report itself is available at:
   
  So, what are the main changes introduced by the Proposal?
  The Proposal includes a technologically neutral and simpler definition of "electronic money" to ensure legal certainty. The new definition covers all situations where the payment service provider (an e-money institution or a credit institution) issues a prepaid stored value in exchange of funds. For example a multipurpose prepaid mobile payment solution could fall under the new rules.The Proposal includes a new prudential regime, ensuring greater consistency between prudential requirements of electronic money institutions and payment institutions under the Payment Services Directive 2007/64/CE (IP/07/1914). The main elements of the new prudential rules are following:
   
  An initial capital of EUR 125.000 enabling market entrance for smaller players.
  A new formula to determine ongoing capital in addition to the three methods already proposed by the Payment Services Directive.
  Safeguarding requirements for electronic money institutions in line with safeguarding requirements for payment institutions under the Payment Services Directive.
  An updated waiver regime, according to which small entities can obtain derogation for some of the authorisation requirements, is aligned with that of payment institutions under the Payments Services Directive.
  Anti money laundering rules are updated, ensuring consistency with the thresholds of the Payment Services Directive.
   
  The Proposal clarifies the application of redemption requirements, with special reference to their application to mobile telecommunications. Consumers would have the right to claim back their electronic money at any moment, under conditions laid down by the new rules. The new rules ensure a high level of consumer protection, while making compliance easier for business.
   
  Is this in line with the 'Better Regulation' approach?
  The new proposal is in line with the approach for "Better Regulation": the overall legal framework will be significantly improved, ensuring consistency with the Payment Services Directive. In addition, small enterprises will find it easier to comply with the requirements, lowering administrative burden. The proposal relaxes initial capital requirements ensuring easier market access; it extends the activities of electronic money institutions; and it improves the rules for redemption of funds.
   
  Has an impact assessment showing costs and benefits of the new provision been made? Is it available?
  Yes, a comprehensive impact assessment has been made and is at (http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/).
  It shows, in particular, that the existing market has developed more slowly than expected. One of the reasons for the slow uptake was the legal framework which did not sufficiently contribute to legal certainty and which imposed too stringent requirements for business and hampered market access and innovation.
  The report concluded that an improvement of the legal framework could have a positive impact on the market. The new initial capital requirements, which are lowered to EUR 125.000, remove an entry barrier for small entities and will accelerate market entry of small and innovative players. In addition, the activity of issuance of electronic money will be compatible with other business activities, just as for payment institutions under the Payment Services Directive, enabling mobile operators and retailers to enter the market.
   
  In addition, the new rules for redemption ensure a high level of consumer protection, aiming to maintain confidence in these new products, while facilitating compliance for businesses with the new rules. Overall, this is expected to increase the number of market players with up to 125 to 300 new players, contributing to innovation and effective competition and resulting in further uptake of electronic money in the EU.
  Lees meer...   (1 reactie)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl